Danh mục sản phẩm

Kẹp

 • Kẹp Chả Inox Bé Dày - NH

  Giá: 22.000 VNĐ

 • Kẹp Chả Inox Trung Dày - NH

  Giá: 26.000 VNĐ

 • Kẹp Chả Inox Đại Dày - NH

  Giá: 44.000 VNĐ

 • Kẹp Chả Inox Đại Cồ Dày - NH

  Giá: 52.000 VNĐ

 • Kẹp Miệng Túi - 6024 - NH

  Giá: 25.000 VNĐ